Vessel Tracking

선박 추적

전세계 컨테이너, RORO, Ferry 선박의 실시간 위치를 확인해보세요.
 • 상태
 • 선박명
 • MMSI
 • IMO
 • Call Sign
 • 출발항
 • ETD/ATD
 • 도착항
 • ETA/ATA
 • 상태
 • ***
 • COSCO SHIPPING PLANET
 • MMSI

  477345900
 • IMO

  9795660
 • Call Sign

  VRSU6
 • 출발항

  ********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  ********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • BIENDONG FREIGHTER
 • MMSI

  574356000
 • IMO

  9336335
 • Call Sign

  3WNU
 • 출발항

  *********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *****
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • OOCL RAUMA
 • MMSI

  246650000
 • IMO

  9462794
 • Call Sign

  PBWS
 • 출발항

  *********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  ********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • MAERSK TIGRIS
 • MMSI

  565196000
 • IMO

  9694581
 • Call Sign

  9V3735
 • 출발항

  *******
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  **********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • MAERSK GANGES
 • MMSI

  565196000
 • IMO

  9694581
 • Call Sign

  9V3735
 • 출발항

  **********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *****
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • AIN SNAN
 • MMSI

  256603000
 • IMO

  9525869
 • Call Sign

  9HA2887
 • 출발항

  *****
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  ******
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • COSCO SAO PAULO
 • MMSI

  477832200
 • IMO

  9484388
 • Call Sign

  VRLY8
 • 출발항

  *****
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • MSC MARIANNA
 • MMSI

  352335000
 • IMO

  9226920
 • Call Sign

  H0AE
 • 출발항

  ********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • POS HOCHIMINH
 • MMSI

  353201000
 • IMO

  9859650
 • Call Sign

  3FKA6
 • 출발항

  ******
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • ISE
 • MMSI

  356601000
 • IMO

  9300893
 • Call Sign

  3EAB2
 • 출발항

  *******
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *******
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • MORNING PEACE
 • MMSI

  538007249
 • IMO

  9780627
 • Call Sign

 • 출발항

  **********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • WAN HAI 305
 • MMSI

  564640000
 • IMO

  9238181
 • Call Sign

  S6DT6
 • 출발항

  ********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *******
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • HANOVER EXPRESS
 • MMSI

  218092000
 • IMO

  9343716
 • Call Sign

  DFGX2
 • 출발항

  ********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *****
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • GLOVIS SUPERIOR
 • MMSI

  538005345
 • IMO

  9674189
 • Call Sign

  V7CX5
 • 출발항

  **********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  ********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • COSCO SHIPPING ARIES
 • MMSI

  477148800
 • IMO

  9783497
 • Call Sign

  VRRB4
 • 출발항

  ********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  **********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • AL ZUBARA
 • MMSI

  229929000
 • IMO

  9708875
 • Call Sign

  9HA3726
 • 출발항

  ******
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  **********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • SM JAKARTA
 • MMSI

  636018098
 • IMO

  9219240
 • Call Sign

  D5OD9
 • 출발항

  *******
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  ********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • CSCL PANAMA
 • MMSI

  477071700
 • IMO

  9385972
 • Call Sign

  VRDY5
 • 출발항

  *****
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *****
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • PACIFIC BEIJING
 • MMSI

  636018677
 • IMO

  9378931
 • Call Sign

  D5QW2
 • 출발항

  *****
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  **********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • PACIFIC BEIJING
 • MMSI

  636018677
 • IMO

  9378931
 • Call Sign

  D5QW2
 • 출발항

  **********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  ********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

경로탐색 승인

서비스 승인에 필요한 귀사의 사업자 등록증을 업로드해주세요.

트레드링스 판매자 약관