Vessel Tracking

선박 추적

전세계 컨테이너, RORO, Ferry 선박의 실시간 위치를 확인해보세요.
 • 상태
 • 선박명
 • MMSI
 • IMO
 • Call Sign
 • 출발항
 • ETD/ATD
 • 도착항
 • ETA/ATA
 • 상태
 • ***
 • GREEN LAKE
 • MMSI

  369527000
 • IMO

  9158288
 • Call Sign

  WDDI
 • 출발항

  *********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  ******
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • WAN HAI 233
 • MMSI

  416335000
 • IMO

  9208174
 • Call Sign

  BLBH
 • 출발항

  *****
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  ******
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • TANTO TERIMA
 • MMSI

  525113012
 • IMO

  9852389
 • Call Sign

  YCID2
 • 출발항

  *****
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *****
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • SKY BEAUTY
 • MMSI

  370099000
 • IMO

  9196462
 • Call Sign

  DSRI6
 • 출발항

  *******
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  ********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • RUN LONG
 • MMSI

  370206000
 • IMO

  9172612
 • Call Sign

  H9ND
 • 출발항

  ******
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *****
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • SITU MAS
 • MMSI

  525119015
 • IMO

  9320142
 • Call Sign

  YBRG2
 • 출발항

  *********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *******
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • RUN LONG
 • MMSI

  370206000
 • IMO

  9172612
 • Call Sign

  H9ND
 • 출발항

  **********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *****
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • QUINITSA
 • MMSI

  316001265
 • IMO

  7710965
 • Call Sign

  CZ3845
 • 출발항

  ********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  **********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • YM EVOLUTION
 • MMSI

  416490000
 • IMO

  9496460
 • Call Sign

  BLHN
 • 출발항

  ********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *******
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • EVER BOARD
 • MMSI

  416038000
 • IMO

  9790050
 • Call Sign

  BKLQ
 • 출발항

  *******
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *****
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • NORDLYS
 • MMSI

  259139000
 • IMO

  9048914
 • Call Sign

  LHCW
 • 출발항

  *******
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  ******
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • GNV ALLEGRA
 • MMSI

  247392600
 • IMO

  8506311
 • Call Sign

  IBUI
 • 출발항

  ******
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  **********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • ANTWERP (Cargo)
 • MMSI

  304087000
 • IMO

  9375848
 • Call Sign

  V2GT9
 • 출발항

  ********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *****
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • DALSFJORD
 • MMSI

  257257400
 • IMO

  8505458
 • Call Sign

  JWZD
 • 출발항

  **********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • BJORG
 • MMSI

  305299000
 • IMO

  9231834
 • Call Sign

  V2PW8
 • 출발항

  *********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • MERATUS MAKASSAR
 • MMSI

  525025073
 • IMO

  9106637
 • Call Sign

  D11233
 • 출발항

  ********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *******
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • FOLGEFONN
 • MMSI

  259530000
 • IMO

  9172090
 • Call Sign

  LJJR
 • 출발항

  *********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *******
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • AURELIA
 • MMSI

  370180000
 • IMO

  9121895
 • Call Sign

  3ESB4
 • 출발항

  ******
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  ******
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • CTP DELTA
 • MMSI

  525015323
 • IMO

  8912730
 • Call Sign

  PMLL
 • 출발항

  ******
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  ******
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • CORSICA MARINA SECONDA
 • MMSI

  247552000
 • IMO

  7349039
 • Call Sign

  IBBM
 • 출발항

  ********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *****
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

경로탐색 승인

서비스 승인에 필요한 귀사의 사업자 등록증을 업로드해주세요.

트레드링스 판매자 약관